Våldtäkt mot personer 15 år och äldre

Utvecklingen under åren 1995—2006

Våldtäkt är otvivelaktigt ett av de mest kränkande brotten en individ kan utsättas för. Under de senaste decennierna har det bildats en stark opinion mot mäns våld mot kvinnor, och den svenska sexualbrottslagen har blivit föremål för flera omarbetningar.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Unika uppgifter om brottsutvecklingen

För rättsväsendet är våldtäkt följaktligen ett av de mest prioriterade brotten att bekämpa. För Brå:s vidkommande betyder detta att det finns en förväntan på att vi ska kunna erbjuda en aktuell, samlad och balanserad kunskapsbild på detta viktiga område.

Samtidigt är det väl känt att sexualbrott i allmänhet och våldtäkt i synnerhet är en brottstyp som inte är enkel att studera. Vi vet att de allra flesta sexualbrott fortfarande förblir oupptäckta. Just den integritetskränkning som våldtäkten innebär gör att många brottsoffer undviker att synliggöra sin utsatthet genom polisanmälan eller vid olika typer av offerundersökningar. Mot denna bakgrund är det förenat med stora svårigheter att bedöma våldtäkternas omfattning och utveckling. Ändå är denna information av stor vikt. Vi behöver veta vilka våldtäkter som ökar eller minskar för att kunna bedöma om de åtgärder som satts in haft önskvärd effekt.

I föreliggande rapport presenterar Brå unika data över våldtäktsutvecklingen i Sverige. Analysen bygger på innehållet i polisanmälda våldtäkter åren 1995—2006. Genom att utgå från de utsatta kvinnornas beskrivningar och förståelse av brottet kan Brå beskriva den förändrade strukturen i de våldtäkter som kommer till rättsväsendets kännedom. Den bild som framträder utifrån kvinnornas anmälningar ger en ny och bättre grund att stå på vid bedömningar av våldtäktsutvecklingen i Sverige.

Rapporten vänder sig till regering och riksdag, anställda inom rättsväsendet samt till alla andra som intresserar sig för denna fråga.

Fakta om publikationen

Författare: Klara Hradilova Selin
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:13
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-98-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-335

Kundkorg

Summa: