Rapportomslag 2007 års reform för bättre utslussning i Kriminalvården

2007 års reform för bättre utslussning i Kriminalvården

Vilka blev effekterna under det första året?

Övergången från anstalt till frihet är kritisk när det gäller intagnas möjligheter att avhålla sig från brott efter ett verkställt fängelsestraff. Det är därför viktigt att så långt som möjligt förbereda de intagna för livet efter frigivningen. Det här är Brå:s utvärdering av reformen av utslussning med elektronisk fotboja.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Tre nya former av utslussning

En viktig del i arbetet är möjligheten till utslussning. Som ett led i strävan att utvidga möjligheterna till utslussning infördes år 2007 en rad ändringar i kriminalvårdslagen. Bland annat utvidgades målgruppen för IÖV-utsluss, numera kallat utökad frigång, där klienten får vistas hemma med elektronisk fotboja.

Ändringarna i lagen syftade också till att ge fler intagna missbrukare vård på behandlingshem före den villkorliga frigivningen. Slutligen inrättades också så kallade halvväghus för de personer som inte motsvarar urvalskriterierna för de andra utslussningsåtgärderna.

Brå har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera reformen i den del som gäller utslussning. Uppdraget har delats i tre delar. I föreliggande, inledande del utvärderas implementeringen av de tre nya utslussningsformerna: vårdvistelse, utökad frigång och vistelse i halvvägshus.

Rapporten vänder sig främst till riksdag och regering, Kriminalvården samt andra aktörer inom rättsväsendet.

Fakta om publikationen

Författare: Marcus Lundgren, Erik Sundström
Publikationsår: 2008

Rapport: 2008:19
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-318

Kundkorg

Summa: