Medling vid brott en sammanfattning av Brå:s femåriga regeringsuppdrag

År 1997 fick Brå regeringens uppdrag att bedriva och följa upp en försöksverksamhet med medling vid brott.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Sammanställning av försöksverksamheten

I det följande beskrivs hur det ekonomiska stödet fördelats, vilka medlingsverksamheter som fått ekonomiskt stöd, hur utbildningsuppdraget utförts och vilka metoder som i övrigt använts för att säkra kvaliteten i verksamheten. I rapporten redovisas vidare de kontakter och det samråd Brå haft med berörda myndigheter och organisationer i syfte att förankra och stödja medlingsverksamhetens utveckling.

Rapporten nämner också kortfattat de internationella sammanhang i vilka Brå medverkat aktivt. Rapporten avslutas med några reflektioner kring hur medlingsverksamheterna och samarbetet mellan berörda myndigheter (i normalfallet socialtjänst, polis och åklagare) har utvecklats under de gångna fem åren samt presenterar ett par förslag på hur en rikstäckande och enhetlig medlingsverksamhet skulle kunna organiseras.

Fakta om publikationen

Författare: Lars Alexandersson
Publikationsår: 2008

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-320

Kundkorg

Summa: