Rapportomslag Våld mot personer med funktionshinder

Våld mot personer med funktionshinder

Kunskapen om våld mot personer med funktionshinder i Sverige är i dag otillräcklig. Området är relativt outforskat och det saknas en samlad bild av våldet. Brå fick därför regeringens uppdrag att undersöka problemet.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Osynlighet, sårbarhet och beroende

De datakällor som används för att belysa utbredningen av och karaktären på våld och annan våldsbrottslighet generellt har relativt lite att erbjuda när det gäller utsattheten bland personer med funktionshinder.

De övergripande syften som ingick i regeringens uppdrag till Brå har därför i denna rapport formulerats som tre delfrågor: att kartlägga den kunskap som finns om våld mot personer med funktionshinder, att identifiera vilken kunskap som saknas samt att redogöra för möjliga vägar för att förebygga våld mot personer med funktionshinder.

Rapporten lyfter särskilt fram tre teman: osynlighet, sårbarhet och beroende. Särskilt angeläget är det att fylla kunskapsluckor som rör utsattheten bland män och bland personer som har svårt att själva berätta om sin utsatthet. Dessutom behövs  kunskap som gör det möjligt att identifiera eventuella högriskgrupper och ökad kunskap bland praktiker inom vård och omsorg och rättsväsende om våld och funktionshinder. En serie förslag på förebyggande åtgärder presenteras utifrån samtal med nyckelpersoner på området.

Fakta om publikationen

Författare: Lotta Nilsson, Olle Westlund
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:26
Publikationsnummer: ISBN 978-91-85664-82-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-290

Kundkorg

Summa: