Rapportomslag Barnets bästa?

Barnets bästa?

Domstolarnas bedömningar i ärenden där föräldrar riskerar utvisning

Under de senaste årtiondena har uppmärksamhet allt mer riktats mot att barn till personer som begått brott kan fara illa till följd av rättssystemets hantering.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Större hänsyn till barnets behov

FN uttrycker, i sin konvention om barns rättigheter, att barns bästa ska sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som vidtas inom ett lands rättssystem. Efter det att Sverige anslöt sig till konventionen har olika lagtexter justerats för att möta konventionens krav. I den del av utlänningslagen som reglerar domstolarnas utvisningsmöjligheter i brottmål gjordes 2004 en sådan ändring. Syftet med lagändringen var att domstolarna bättre skulle utreda och ta hänsyn till barns behov av kontakt med en förälder som riskerar utvisning på grund av brott.

Brå har fått i uppdrag av regeringen att undersöka hur domstolarna, mot bakgrund av lagändringen år 2004, tillämpar utvisningsmöjligheten när det gäller utländska medborgare med barn i Sverige. Med denna rapport avrapporteras uppdraget.

Fakta om publikationen

Författare: Fredrik Marklund
Publikationsår: 2006

Publikationsnummer: ISBN 91-85664-48-0
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-235

Kundkorg

Summa: