Rapportomslag Illegal jakt på rovdjur

Illegal jakt på rovdjur

En förstudie

Riksdagen har slagit fast att det i Sverige ska finnas livskraftiga stammar av björn, järv, kungsörn, lo och varg. För att uppnå detta mål har riksdagen satt upp minimimål för deras storlek. Den illegala jakten på rovdjur har emellertid visat sig vara ett hot mot rovdjursstammarna.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Uppmärksammade frågor

Samtidigt som den illegala jakten på rovdjur uppmärksammats och rönt stort intresse har rättstillämpningen kritiserats efter några uppmärksammade avgöranden i mål om grova jaktbrott mot rovdjur. Debatten om lagstiftningen, men också om rovdjurspolitiken i sin helhet, har varit intensiv. Rovdjursfrågorna är kontroversiella och engagerar många människor.

Trots detta är kunskapen om den illegala jakten bristfällig. Särskilt gäller detta gärningspersonerna och deras motiv. Det saknas tillförlitlig statistik över brottslighetens omfattning. En ökad kunskap om den illegala jakten är ett viktigt underlag för att man ska kunna formulera brottsförebyggande strategier, något som också uttryckligen har begärts från de brottsbekämpande myndigheternas sida. Uttrycket "skjut, gräv och tig", eller "SGT", visar tydligt hur delar av tjuvjakten bedrivs och varför brotten är svåra att upptäcka och utreda.

Syftet med denna förstudie är att skapa en plattform för vidare forskning, som i sin tur ska användas för att ta fram brottsförebyggande och brottsbekämpande strategier. Redan i denna förstudie har några sådana strategier formulerats.

Fakta om publikationen

Författare: Johan Forsberg, Lars Korsell
Publikationsår: 2005

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-198

Kundkorg

Summa: