Rapportomslag Intagna om missbruksvården i anstalt

Intagna om missbruksvården i anstalt

Kriminalvårdens särskilda narkotikasatsning sett från klienternas perspektiv

Kriminalvårdsstyrelsen fick 2002 regeringens uppdrag att genomföra en särskild satsning på att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter. BRÅ har haft i uppdrag att utvärdera satsningen.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Enkäter och gruppintervjuer

En första delrapport lämnades 2003, "Vård av missbrukare i anstalt — en utvärdering av kriminalvårdens särskilda satsning på narkotikabekämpning". Den beskrev hur satsningen dittills genomförts och vad berörda personalgrupper ansåg om den.

Slutrapporten från utvärderingen "Kriminalvårdens särskilda narkotikasatsning — en utvärdering av arbetet under åren 2002-2004" presenterades för regeringen i februari 2005. Där redovisas bland annat satsningens effekter på återfall, de intagnas erfarenheter, erfarenheter från liknande insatser i andra länder och en sammanställning av internationell forskning om "What Works".

För att belysa de intagnas erfarenheter har Brå gjort en omfattande studie, som bygger på både enkäter till intagna och kompletterande gruppintervjuer med dem som svarat på enkäten. Materialet ger en mängd värdefull information från dem som satsningen vänder sig till. Brå har därför valt att mer utförligt presentera denna studie i form av en egen skrift.

Fakta om publikationen

Författare: Åsa Frodlund, Stina Holmberg
Publikationsår: 2005

Publikationsnummer: ISBN 91-38-32179-3
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-201

Kundkorg

Summa: