Åklagares, domares och socialtjänstens syn på påföljdssystemet för unga

Ungdomsbrottsligheten är ett ständigt aktuellt ämne inom den kriminalpolitiska debatten i Sverige. Att hitta relevanta och fungerande åtgärder för att förhindra både att ungdomar börjar begå brott och att de fortsätter att begå brott är ingen enkel uppgift. Rättsväsendets reaktioner på ungdomsbrott är också föremål för ständig debatt och påföljdssystemet för unga har reviderats vid ett flertal tillfällen under senare år.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Rättsväsendets perspektiv undersöks

En sådan revidering skedde den 1 januari 1999, då vissa förändringar i påföljdssystemet för unga gjordes. Syftet var främst att göra påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten tydligare. Brå fick tillsammans med Socialstyrelsen regeringens uppdrag att utvärdera denna reform.

I denna rapport redogörs för hur rättsväsendet och socialtjänsten själva ser på arbetet med unga lagöverträdare. Hur fungerar påföljdssystemet, vad tycker man om socialtjänstens yttranden? Hur ser man på samarbete, kompetensfrågor, problemen med återrapportering och undanröjanden? I rapporten Vad händer med unga lagöverträdare? (2002:19) redovisas huvudresultaten.

Denna rapport vänder sig i första hand till representanter för åklagar- och domstolsväsendet och socialtjänsten samt till andra yrkesgrupper som möter unga lagöverträdare. Förhoppningen är att den ska bidra med ytterligare perspektiv på frågan om hur ett bra påföljdssystem för unga kan utformas.

Fakta om publikationen

Författare: Lisa Westfelt, Jonas Öberg
Publikationsår: 2002

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-97

Kundkorg

Summa: