Publikationer

  1. Nationella trygghetsundersökningen - resultat på kommunal nivå | 2/2021 | En sammanställning av centrala resultat från NTU 2019-2020

   I denna kortanalys redovisas självrapporterad utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet, utifrån Nationella trygghets­undersökningen (NTU) 2019–2020 (sammanslaget). Resultaten redovisas på kommun­nivå, samt på stadsdels­nivå för Göteborgs kommun, Malmö kommun och Stockholms kommun.

  2. Det totala antalet anmälda brott under våren (mars–maj) 2021 var 6 procent lägre än våren 2019, det vill säga våren närmast före pandemin. Både ökningar och minskningar märks dock bland de övergripande brottskategorierna. De brottstyper som främst utmärker sig med en lägre nivå än våren 2019 är misshandel av obekant, personrån, fickstölder och rattfylleribrott, vilket troligtvis är konsekvenser av pandemins tredje våg med de kvarstående nationella restriktionerna. Ser man till hela pandemiperioden hittills jämfört med motsvarande säsonger närmast före pandemin, har inverkan totalt sett varit störst under vintern 2020/2021, då antalet bekräftade fall av covid-19 i den andra vågen nådde sin högsta nivå, samt under den tredje vågen, våren 2021. Även under den första vågen, våren 2020 var inverkan relativt stor, men mindre vid inledningen av den andra vågen, hösten 2020, och minst under sommaren 2020.

  3. I denna rapport beskrivs de islamofobiska hatbrottens karaktär, var de begås och mot vem, samt vilka konsekvenser som dessa handlingar har för de utsatta. Rapporten belyser även andra uttryck för islamofobi, i form av negativa föreställningar och attityder som finns mot islam och muslimer.

  4. Det totala antalet anmälda brott under vintern (december–februari) 2020/2021 var 7 procent lägre än under vintern 2019/2020. De lägre nivåerna märks inom många brottstyper såsom misshandel av obekant, fickstölder, personrån och rattfylleribrott, vilket troligtvis är en fortsatt konsekvens av pandemins andra våg och dess följder i form av skärpta nationella restriktionerna. Ser man till hela pandemiperioden hittills har inverkan varit störst under våren samt under vintern, mindre under hösten och minst under sommaren.

  5. The presentation of processing decision types on the basis of motive and type of crime provides more detailed knowledge about the legal system's treatment of hate crime. This report is an examination of processing decision types for those reported offences for which the Swedish National Council for Crime Prevention (Brå) has identified as featuring a hate crime motive during the years 2013-2016 and 2018.

  6. Handlagda hatbrott | 2021:1 | Utrednings- och lagföringsbeslut för anmälda brott med ett identifierat hatbrottsmotiv åren 2013–2016 och 2018

   Denna rapport studerar handläggningsbeslut för de anmälda brott som Brå har identifierat innehåller ett hatbrottsmotiv åren 2013–2016 samt 2018. Att redovisa handläggningsbeslut utifrån motiv och brottstyp ger fördjupad kunskap om rättsväsendets hantering av hatbrott.

  7. Polisanställdas utsatthet relaterad till tjänsten | 6/2020 | Förekomst och följder av otillåten påverkan

   Många anställda inom Polisen har blivit utsatta för otillåten påverkan där någon försökt att påverka deras tjänsteutövning. Det är vanligt att de poliser som blivit utsatta förändrar sitt beteende i privatlivet, men också att de byter eller lämnar sitt uppdrag.

  8. The purpose of this report is to further our knowledge of self-reported exposure to hate crime by presenting previously unpublished data.

  9. Självrapporterad utsatthet för hatbrott | 2020:14 | Analys utifrån Nationella trygghets­undersökningen, Politikernas trygghets­undersökning och Skolundersökningen om brott

   Hatbrott utgörs av brott där motivet kan kopplas till rädsla, fientlighet eller hat gentemot en viss nationalitet, etnicitet, hudfärg, religion, sexuell läggning eller köns­överskridande identitet eller uttryck. I rapporten redovisar Brå självrapporterad utsatthet för hatbrott utifrån tre stora undersökningar om brott: Nationella trygghets­undersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och Politikernas trygghets­undersökning (PTU).

  10. This summary presents the overall results of the School Survey on Crime 2019. The overall purpose of this survey is to describe trends in self-reported exposure to crime and participation in crime among students in year 9, which is the last year of compulsory education in Sweden with students aged 15–16.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.