Publikationer

  1. Youth robberies | 2021:19

   This report shows that the number of reported robberies against people under 18 as well as the self-reported exposure to robbery among young people have both increased in recent years.

  2. Ungdomsrån | 2021:19

   Antalet anmälda rån mot personer under 18 år har mer än fördubblats i Sverige under perioden 2015–2019, och de som misstänks är i huvudsak 15–20 år. Även den självrapporterade utsattheten för rån har ökat kraftigt bland ungdomar. En oroande utveckling går att se när det gäller rånmisstänkta flickor i Stockholmsområdet.

  3. I denna rapport studeras vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i ungas parrelationer. Rapporten innehåller en kunskaps­sammanställning av svensk och internationell forskning om våldets omfattning och karaktär, förklaringsmodeller och riskfaktorer bakom ungas parrelaterade våld, förebyggande och stödjande åtgärder, samt vilka kunskapsluckor som finns på området.

  4. Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet | 2021:5 | och faktorer av betydelse för att lämna ett kriminellt liv

   Strategiska brott är ett begrepp som används för de brott i ungdomars första lagföring som starkast indikerar att de kommer att fortsätta på en högaktivt kriminell bana. Brå har undersökt vilka dessa brott är genom att studera ungdomars debutlagföringar under 2010-talet.

  5. A study of the preconditions for sharing information between police, social services and other actors in order to prevent crime.

  6. Informationsdelning mellan socialtjänst och polis | 2021:2 | i brottsförebyggande arbete med barn och unga

   Vilka möjligheter och begränsningar finns för att dela information mellan socialtjänst, polis och andra aktörer i brottsförebyggande syfte? Brå har på uppdrag av regeringen studerat förutsättningarna för att dela information mellan polis, socialtjänst och andra aktörer i arbetet med att förebygga brott, i synnerhet gällande barn och unga.

  7. This summary presents the overall results of the School Survey on Crime 2019. The overall purpose of this survey is to describe trends in self-reported exposure to crime and participation in crime among students in year 9, which is the last year of compulsory education in Sweden with students aged 15–16.

  8. Skolundersökningen om brott 2019 | 2020:11 | Om utsatthet och delaktighet i brott

   Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio.

  9. Denna rapport beskriver hur den senaste skolundersökningen genomförts.

  10. En av de grundläggande principerna i tillämpningen av det svenska straffsystemet är att lika fall ska behandlas lika. I denna kortanalys undersöks om pojkar och flickor behandlas lika av åklagarna.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.