Publikationer

  1. Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet | 2021:5 | och faktorer av betydelse för att lämna ett kriminellt liv

   Strategiska brott är ett begrepp som används för de brott i ungdomars första lagföring som starkast indikerar att de kommer att fortsätta på en högaktivt kriminell bana. Brå har undersökt vilka dessa brott är genom att studera ungdomars debutlagföringar under 2010-talet.

  2. A study of the preconditions for sharing information between police, social services and other actors in order to prevent crime.

  3. Informationsdelning mellan socialtjänst och polis | 2021:2 | i brottsförebyggande arbete med barn och unga

   Vilka möjligheter och begränsningar finns för att dela information mellan socialtjänst, polis och andra aktörer i brottsförebyggande syfte? Brå har på uppdrag av regeringen studerat förutsättningarna för att dela information mellan polis, socialtjänst och andra aktörer i arbetet med att förebygga brott, i synnerhet gällande barn och unga.

  4. This summary presents the overall results of the School Survey on Crime 2019. The overall purpose of this survey is to describe trends in self-reported exposure to crime and participation in crime among students in year 9, which is the last year of compulsory education in Sweden with students aged 15–16.

  5. Skolundersökningen om brott 2019 | 2020:11 | Om utsatthet och delaktighet i brott

   Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio.

  6. Denna rapport beskriver hur den senaste skolundersökningen genomförts.

  7. En av de grundläggande principerna i tillämpningen av det svenska straffsystemet är att lika fall ska behandlas lika. I denna kortanalys undersöks om pojkar och flickor behandlas lika av åklagarna.

  8. Hot och kränkningar på internet | 6/2019 | En jämförande beskrivning, utifrån kön och ålder

   Denna kortanalys redovisar vilka som utsätts för hot och kränkningar via internet och vilka som polisanmäler brotten. Dels undersöks köns- och åldersfördelningen bland de utsatta och de som polisanmäler, dels jämförs denna fördelning med hur olika grupper använder internet.

  9. I denna kortanalys görs en översiktlig beskrivning av lag­föringar mot pojkar och flickor i åldern 15–17 respektive 18–20 år, från perioden 2001–2016.

  10. School Survey on Crime 2017 | 2018 | On crime victimisation and participation in crime. English summary of Brå report 2018:15

   The overall purpose of the School Survey on Crime is to collect and analyse self-reported data from year nine students regarding their exposure to crime and their participation in crime and other deviant behaviour.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.