Publikationer

  1. Kvalitetsgranskning av anmälda misshandelsbrott efter relationstyp 2019–2021 | 2023 | En kvalitetsstudie inom kriminalstatistiken

   Tidigare analyser av Brå visar att det finns kvalitetsbrister i redovisningen av relationstypen mellan brottsoffer och förövare vid anmälda misshandelsbrott i statistiken, som har sin grund i hur registreringen av brottskoder görs. Bristerna sammanfaller med en revidering av brottskoderna för misshandelsbrott som infördes 2019. I den här promemorian redovisas resultaten från en fördjupad kvalitetsgranskning av anmälda misshandelsbrott för åren 2019–2021.

  2. Handlagda brott 2022 | 2023 | Slutlig statistik

   Statistiken över handlagda brott omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under referensåret som innebär att handläggningen av brottet avslutas .

  3. I denna studie föreslås ett antal nyckeltal som kan användas vid uppföljning av brottmålsprocessens verksamheter, samt vid jämförelser av resultaten över tid.

  4. Handläggningsresultat i brottmålsprocessen 2022 | 2023 | Sammanhållen statistik över utredning och lagföring av brott och brottsmisstankar

   Statistiken över handläggningsresultat i brottmålsprocessen ger en översiktlig beskrivning av handläggningen från det att en brottsanmälan registreras fram till att beslut fattas i åtalsfrågan. Statistiken redovisar de hållpunkter i processen som har bedömts mest relevanta för förståelsen av hanteringen, och för att belysa resultatet av handläggningen.

  5. Statistiken över genomströmningstider belyser tidsåtgången mellan olika steg i brottmålsprocessen vid handläggning av brott och skäliga brottsmisstankar. De redovisade genomströmningstiderna avser tidsåtgången mellan var och en av de hållpunkter i brottmålsprocessen som är de mest relevanta för förståelsen av hur brottsmisstankar hanteras: registrering av brottsmisstanke förundersökning inledd förundersökning nedlagd slutredovisning beslut i åtalsfrågan.

  6. Statistik över brottmålsprocessen | 2023 | Metodbeskrivning för Handläggningsresultat och Genomströmningstider

   Statistiken över handläggningsresultat och genomströmningstider i brottmålsprocessen är utvecklad av Brå.

  7. Under de senaste tio åren har det i Sverige skett en kraftig ökning av det dödliga våldet i kriminell miljö – det handlar om brott som dessutom är svåra att utreda. I den här studien beskrivs brottshändelsernas karaktär, vilka olika utrednings­åtgärder som polisen genomför, hur de olika utrednings­organisationerna ser ut och om det finns några utredningsåtgärder som särskilt påverkar uppklaringen.

  8. Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan | 2023 | Bedömning avseende perioden 2023–2026

   I denna rapport redovisas prognoser över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

  9. Polisens resursfördelning och personaltillväxt | 2023:2 | Delredovisning: Utvärdering av satsningen på 10 000 fler polisanställda

   Den här rapporten behandlar resursfördelning och personaltillväxt inom Polismyndigheten 2015–2022, med syfte att besvara frågan om Polismyndigheten förvaltat och styrt resursökningen i enlighet med regeringens intentioner.

  10. The purpose of this study is to report on the extent to which forensic activities have benefited from the government's investment in 10,000 more police employees, whether the increase in resources has contributed to better results and what remaining obstacles there are to achieve an efficient forensic process.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.