Publikationer

  1. Handlagda brott 2023 | 2024 | Slutlig statistik

   Statistiken över handlagda brott omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under referensåret som innebär att handläggningen av brottet avslutas .

  2. Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan | 2023 | Bedömning avseende perioden 2024–2027

   I denna rapport redovisas prognoser över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

  3. Klassificering av brott | 2024 | Anvisningar och regler. Version 12.0

   Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

  4. Målsägare vid brottsanmälan 2014–2022 | 2023 | Övergripande statistik för utvalda brottstyper riktade mot person

   I den här rapporten presenteras statistik över antalet personer som registrerats som målsägare vid brottsanmälningar under perioden 2014–2022, för några utvalda brottstyper mot person.

  5. Klassificering av brott | 2023 | Anvisningar och regler. Version 11.1

   Här finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

  6. Brå har studerat karaktären på anmälningarna om grov fridskränkning och hur de hanteras av rättsväsendet. Brå har valt att redovisa uppdraget i två separata rapporter: en om grov fridskränkning mot barn, som redovisades den 1 juni 2023 (Brå rapport 2023:6), och denna rapport som rör grov fridskränkning mot vuxna.

  7. Brå har genomfört den första uppföljningen av hur reglerna om grov fridskränkning mot barn (utsatthet för upprepat våld inom familjen) har tillämpats, sedan brottet infördes år 1998. Endast fyra procent av anmälningarna om grov fridskränkning mot barn 2019 ledde till att någon blev fälld för brottet. Detta trots att polis och åklagare ofta lade ner stora resurser på att utreda.

  8. Varje år hanterar rättsväsendet ett stort antal personer som innehar eller brukar narkotika. Denna kortanalys undersöker tidigare lagföringar bland personer som lagfördes för innehav eller bruk av narkotika där brottet utgjorde huvudbrottet.

  9. It is very much in the public interest that government authorities operate effectively and that their work is of high quality and makes efficient use of public resources. To ensure this, their performance and mutual interactions need to be monitored regularly by both the government and the authorities themselves.

  10. Kvalitetsgranskning av anmälda misshandelsbrott efter relationstyp 2019–2021 | 2023 | En kvalitetsstudie inom kriminalstatistiken

   Tidigare analyser av Brå visar att det finns kvalitetsbrister i redovisningen av relationstypen mellan brottsoffer och förövare vid anmälda misshandelsbrott i statistiken, som har sin grund i hur registreringen av brottskoder görs. Bristerna sammanfaller med en revidering av brottskoderna för misshandelsbrott som infördes 2019. I den här promemorian redovisas resultaten från en fördjupad kvalitetsgranskning av anmälda misshandelsbrott för åren 2019–2021.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.