Publikationer

  1. Möjliggörare för kriminella nätverk | 2024:2 | Om möjliggörare i kommunal, statlig och privat sektor

   Möjliggörare är personer som genom sin anställning eller sitt uppdrag i det legala samhället hjälper kriminella nätverk. Rapporten visar att möjliggörare används av kriminella nätverk för att underlätta, effektivisera och diversifiera den kriminella affärsverksamheten, delvis som ett svar på ökat och stärkt arbete mot organiserad brottslighet.

  2. Barn och unga i kriminella nätverk | 2023:13 | En studie av inträde, brott, villkor och utträde

   Denna studie av barn och unga i kriminella nätverk belyser hur barn och unga kommer in i nätverk, vad som motiverar nyrekryteringen, vilka brott nätverksinvolverade barn och unga typiskt sett begår och varför, hur barn och unga styrs och avancerar inom nätverken samt vilka möjligheter barn och unga har att lämna kriminella nätverk.

  3. Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper | 2022 | – våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål

   Det här stödet handlar om samordning och samverkan mellan det lokala brottsförebyggande och det våldsförebyggande arbete samt om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

  4. Tore 2 | 2022:2 | En myndighetsgemensam insats mot organiserad brottslighet i Södertälje

   I början av 2011 inleddes Tore 2 – en omfattande myndighetsgemensam insats mot en kriminell parallellstruktur i Södertälje. Brå har följt insatsen från start till mål samt i ett par år efter att den avslutats.

  5. Tillsammans mot organiserad brottslighet | 2020 | Exemplet Blekinge

   I Sverige finns en lång tradition av att myndigheter och kommuner går samman för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Med det är mindre vanligt med sådana samarbeten mot organiserad och ekonomisk brottslighet. Den här rapporten handlar om ett nätverk för samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete i Blekinge. 

  6. Homicide in the criminal milieu | 2020 | 2005-2017 English summary of Brå report 2020:4

   A study of homicides arising from conflicts in the criminal milieu in the period 2005-2017.

  7. Denna studie beskriver det dödliga våldet i den kriminella miljön under perioden 2005–2017.

  8. Tystnadskulturer | 2019:10 | En studie om tystnad mot rättsväsendet

   Det har blivit allt svårare att få brottsoffer och vittnen att lämna uppgifter till rättsväsendet, vilket får konsekvenser både för brottsoffren själva och i förlängningen även på samhällelig nivå. Vad motiverar denna tystnad gentemot rättsväsendet, och hur får man fler att bryta den?

  9. Criminal networks and groups | 2017 | Police perception of power structures and criminal markets. English summary of Brå report 2016:12

   “Organised crime” is an expression which is used freely in public debate in Sweden. However, the term encompasses a host of different phenomena and forms of organisation, and the import of “organised crime” thus varies depending on who uses the term and how, and when, the term is used.

  10. Kriminella nätverk och grupperingar | 2016:12 | Polisers bild av maktstrukturer och marknader

   I denna rapport presenteras ett teoretiskt ramverk – en begreppsapparat – över de olika former av nätverk, grupperingar och fenomen som brukar ingå under det stora ”paraply” som kallas organiserad brottslighet.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.