)

Publikationer

  1. I denna rapport studeras vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i ungas parrelationer. Rapporten innehåller en kunskaps­sammanställning av svensk och internationell forskning om våldets omfattning och karaktär, förklaringsmodeller och riskfaktorer bakom ungas parrelaterade våld, förebyggande och stödjande åtgärder, samt vilka kunskapsluckor som finns på området.

  2. Tystnadskulturer | 2019:10 | En studie om tystnad mot rättsväsendet

   Det har blivit allt svårare att få brottsoffer och vittnen att lämna uppgifter till rättsväsendet, vilket får konsekvenser både för brottsoffren själva och i förlängningen även på samhällelig nivå. Vad motiverar denna tystnad gentemot rättsväsendet, och hur får man fler att bryta den?

   Pris för tryckt rapport 326 kr inkl moms
   ISBN: 978-91-88599-18-6
  3. Gross violation of a woman’s integrity | 2019:8 | Trends in the criminal justice system 1998–2017. English summary of Brå report 2019:8

   A study of the offence of gross violation of a woman’s integrity in the criminal justice system and an analysis of what might have caused a visible decrease in the numbers of reported, cleared, and convicted offences.

  4. Grov kvinnofridskränkning | 2019:8 | Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998–2017

   Brott i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort lidande hos dem som drabbas. Grov kvinnofridskränkning infördes 1998 för att stärka det straffrättsliga skyddet för kvinnor som utsätts för upprepade övergrepp av en nuvarande eller tidigare partner.

   Pris för tryckt rapport 278 kr inkl moms
   ISBN: 978-91-88599-15-5
  5. Effects of the increase in the minimum sentence for violation of integrity offences | 2018 | Summary of the memorandum Effekter av straffskärpningen för fridskränkningsbrott (in Swedish)

   The amendment of the provision regarding gross violation of a woman's integrity resulted in more stringent minimum penalties and an expansion of the types of acts that can together constitute a gross violation of integrity.

  6. Brå har fått i uppgift att analysera hur strafftiderna för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning har utvecklats mot bakgrund av en straffskärpning som trädde i kraft 1 juli 2013.

  7. Den här kortanalysen redovisar omfattningen och karaktären på ungdomars utsatthet för brott i nära relationer, såsom misshandel, hot, sexualbrott, trakasserier, kränkningar samt försök att inskränka den andra partens frihet.

  8. One of the Swedish Government’s gender policy goals is to end men’s violence against women. The National Council for Crime Prevention (Brå) has studied police working methods for preventing men’s serial partner violence against women, as well as approaches and working methods aimed at persuading the perpetrators of violence to cease the violence.

  9. En sammanställning av svensk och internationell kunskap om polisiära arbetssätt mot upprepat partnervåld, där tre specifika utländska arbetssätt beskrivs mer ingående.

  10. Kærestevold... | 2017 | Finland, Sverige og Danmark

   Kærestevold är det danska ordet för våld i nära relationer. I denna gemensamma rapport från de brottsförebyggande råden i Finland, Sverige och Danmark ges en översikt över insatser som har gjorts för att förebygga våld i nära relationer och/eller ge stöd åt brottsoffer och gärningspersoner.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.