Publikationer

  1. Brå har studerat karaktären på anmälningarna om grov fridskränkning och hur de hanteras av rättsväsendet. Brå har valt att redovisa uppdraget i två separata rapporter: en om grov fridskränkning mot barn, som redovisades den 1 juni 2023 (Brå rapport 2023:6), och denna rapport som rör grov fridskränkning mot vuxna.

  2. Brå har genomfört den första uppföljningen av hur reglerna om grov fridskränkning mot barn (utsatthet för upprepat våld inom familjen) har tillämpats, sedan brottet infördes år 1998. Endast fyra procent av anmälningarna om grov fridskränkning mot barn 2019 ledde till att någon blev fälld för brottet. Detta trots att polis och åklagare ofta lade ner stora resurser på att utreda.

  3. Kvalitetsgranskning av anmälda misshandelsbrott efter relationstyp 2019–2021 | 2023 | En kvalitetsstudie inom kriminalstatistiken

   Tidigare analyser av Brå visar att det finns kvalitetsbrister i redovisningen av relationstypen mellan brottsoffer och förövare vid anmälda misshandelsbrott i statistiken, som har sin grund i hur registreringen av brottskoder görs. Bristerna sammanfaller med en revidering av brottskoderna för misshandelsbrott som infördes 2019. I den här promemorian redovisas resultaten från en fördjupad kvalitetsgranskning av anmälda misshandelsbrott för åren 2019–2021.

  4. Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper | 2022 | – våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål

   Det här stödet handlar om samordning och samverkan mellan det lokala brottsförebyggande och det våldsförebyggande arbete samt om att tillsammans arbeta kunskapsbaserat och strukturerat med komplexa frågor.

  5. I denna rapport studeras vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i ungas parrelationer. Rapporten innehåller en kunskaps­sammanställning av svensk och internationell forskning om våldets omfattning och karaktär, förklaringsmodeller och riskfaktorer bakom ungas parrelaterade våld, förebyggande och stödjande åtgärder, samt vilka kunskapsluckor som finns på området.

  6. Tystnadskulturer | 2019:10 | En studie om tystnad mot rättsväsendet

   Det har blivit allt svårare att få brottsoffer och vittnen att lämna uppgifter till rättsväsendet, vilket får konsekvenser både för brottsoffren själva och i förlängningen även på samhällelig nivå. Vad motiverar denna tystnad gentemot rättsväsendet, och hur får man fler att bryta den?

  7. Gross violation of a woman’s integrity | 2019:8 | Trends in the criminal justice system 1998–2017. English summary of Brå report 2019:8

   A study of the offence of gross violation of a woman’s integrity in the criminal justice system and an analysis of what might have caused a visible decrease in the numbers of reported, cleared, and convicted offences.

  8. Grov kvinnofridskränkning | 2019:8 | Brottets hantering och utveckling i rättskedjan 1998–2017

   Brott i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar stort lidande hos dem som drabbas. Grov kvinnofridskränkning infördes 1998 för att stärka det straffrättsliga skyddet för kvinnor som utsätts för upprepade övergrepp av en nuvarande eller tidigare partner.

  9. Effects of the increase in the minimum sentence for violation of integrity offences | 2018 | Summary of the memorandum Effekter av straffskärpningen för fridskränkningsbrott (in Swedish)

   The amendment of the provision regarding gross violation of a woman's integrity resulted in more stringent minimum penalties and an expansion of the types of acts that can together constitute a gross violation of integrity.

  10. Brå har fått i uppgift att analysera hur strafftiderna för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning har utvecklats mot bakgrund av en straffskärpning som trädde i kraft 1 juli 2013.

  Kundkorg

  Summa:

  Rapportnummer

  Letar du efter en specifik rapport med hjälp av rapportnumret? Sätt citationstecken runt din sökning: t.ex. "2018:5" så får du bättre sökresultat.