Välfärdsbrottslighet

Arbetar du med att förebygga eller upptäcka välfärdsbrott som förutsätter företag och riktar sig mot kommuner eller regioner? Eller är du verksam i en drabbad bransch och vill motverka brotten? Ta gärna kontakt med oss och berätta om ditt arbete.

Trots att kommuner och regioner betalar ut större belopp än staten till privata utförare (SOU 2020:35), finns bristande kunskap om välfärdsbrott inom detta område. Det handlar bland annat om brott som förutsätter företag – kopplat till hemtjänst, personlig assistans, vårdgivare och liknande välfärdstjänster. I dessa fall kan det vara fråga om storskaliga välfärdsbrott, där företagen i mer eller mindre grad används som brottsverktyg. Inte heller föreningar som får olika typer av föreningsbidrag på felaktiga grunder har tidigare studerats.

Brå ska inom ramen för uppdraget kartlägga problemen med företags och andra organisationers välfärdsbrott mot kommuner och regioner och identifiera åtgärder mot dessa problem. Brå ska identifiera och sprida goda exempel på åtgärder som vidtas av kommuner och regioner, om det bedöms som lämpligt kan det t.ex. ske i form av en vägledning. Brå ska även göra en så kallad crime proofing-analys för att identifiera svaga regelverk som skapar möjligheter för överutnyttjande och direkt brottslighet. Vidare ska Brå lämna förslag i syfte att underlätta och effektivisera rättsväsendets utredningsarbete.

Brå ska i tillämpliga delar beakta resultaten från uppdraget (Ju2020:B) om förhindrande av brott kopplade till de stödåtgärder med statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser som vidtas med anledning av det nya coronaviruset. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 25 mars 2022.

För närvarande kontaktar vi samtliga regioner för intervjuer. Dessutom har en webbenkät skickats till samtliga kommuner. Vi söker också intervjupersoner från kommunerna för att få en djupare bild.

Hör av dig till oss

Arbetar du med att förebygga eller upptäcka välfärdsbrott som förutsätter företag och riktar sig mot kommuner eller regioner? Eller är du verksam i en drabbad bransch och vill motverka brotten? Ta gärna kontakt med oss och berätta om ditt arbete.

Kontaktuppgifter