Ta fram kunskap om
utredningar där barn under 15 år misstänks för brott

Brå ska på uppdrag av regeringen ta fram kunskap om utredningar där barn under 15 år misstänks för brott. Studien ska avgränsas till de utredningar som har genomförts enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, nedan LUL.

Studien ska ge en beskrivning av den grupp barn som utretts enligt 31 § LUL och av deras livssituation, utifrån tillgänglig information. Viktiga faktorer kan t.ex. vara ålder, kön, familj, utsatthet för brott, socialt nätverk, bostad, skolgång, fritid och relevanta diagnoser. I uppdraget ingår också att redogöra för antalet brott som barn under 15 år misstänks för, om barnen återkommer i LUL-utredningar, vilka brott som barn under 15 år misstänks för, på vilka grunder utredningar enligt 31 § LUL inleds och hur lång tid det tar att slutföra utredningarna. Det ingår också att redogöra för eventuella regionala skillnader i tillämpningen av reglerna om utredningarmot barn under 15 år. Vidare ska studien ge kunskap om vilka insatser som de misstänkta barnen har varit föremål för såväl innan som efter brottet. Brå ska inom ramen för uppdraget belysa i vilken mån brotten har begåtts inom ramen för kriminella nätverk, och vilka åtgärder som då har vidtagits.

Då socialtjänst, polis och skola är några av de aktörer som kan ha god kännedom om de barn som varit föremål för en LUL-utredning ingår att inhämta erfarenheter från socialtjänst och polis samt, i den mån det är möjligt, skola. Barns och ungas egna perspektiv och erfarenheter ska inhämtas och beaktas i genomförandet av uppdraget genom det tillvägagångssätt som Brå bedömer är lämpligt. Att inhämta perspektiv från olika aktörer syftar till att få en mer komplett helhetssyn på barnens situation och de insatser som vidtas, för att därigenom kunna identifiera framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 18 juni 2025.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Startår: 2024
  • Redovisningsår: 2025