Utveckla stödet till kommuner med utsatta områden

Brå ska utveckla stödet till kommuner med utsatta områden. Tillsammans med relevanta aktörer ska Brå ge ett behovsanpassat och praktiknära stöd i syfte att utveckla ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete lokalt.

Rapporten ska innehålla en beskrivning av uppdragets genomförande samt en analys och bedömning av utfallet och av hur de brottsförebyggande insatserna kan fortsätta utvecklas. Myndigheten ska även redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att erfarenheterna från arbetet ska kunna tillvaratas av andra kommuner och områden.

Brå ska ge ett behovsanpassat och praktiknära stöd i det brottsförebyggande arbetet till ett urval frivilliga kommuner med utsatta områden. Stödet ska utgå från kommunens förutsättningar och den lokala problembilden. Stödet ska t.ex. omfatta tillgång till relevant expertkunskap, löpande rådgivning och metodstöd för uppföljning av arbetet. Stödet kan exempelvis avse insatser för att förebygga och motverka nyrekrytering till kriminella gäng och nätverk, grovt våld mellan kriminella och ordningsstörningar i det offentliga rummet. Arbetet ska, utöver kommunerna, även involvera andra relevanta aktörer som exempelvis polis, bostadsbolag, centrumanläggningar, socialtjänsten, civilsamhällesorganisationer och länsstyrelser.

Stödet ska riktas till ett urval av kommuner som har utsatta områden. I bedömningen av vilka kommuner som ska få stöd, ska områden som Polismyndigheten har identifierat som särskilt utsatta och riskområden prioriteras. Stödet ska också prioriteras till de kommuner där det bedöms få störst effekt.

En viktig del av uppdraget är att skapa förutsättningar för utbyte av kunskap och erfarenheter mellan kommunerna som ingår i projektet. Erfarenheterna från arbetet ska också kunna tillvaratas av andra kommuner och områden.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med relevanta aktörer och myndigheter, till exempel Polismyndigheten, länsstyrelser, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Socialstyrelsen.

Uppdraget ska redovisas senast den 10 juni 2024.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Kommuner med utsatta områden
  • Samarbetspartners: Polismyndigheten, länsstyrelser, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Socialstyrelsen.
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2024