Ekonomiskt stöd till utvärderingar

För att bidra till den strategiska utvecklingen av det lokala brottsförebyggande arbetet, fördelar Brå årligen ekonomiskt stöd för uppföljning och utvärderingar av brottsförebyggande arbete som utgår från en tydlig problembild.

Sedan 2019 finns två beloppsgränser, där det högre beloppet kan ges till utvärderingar som utförs av en akademisk institution.

Till det ekonomiska stödet knyts ett tätt metodstöd, där de aktörer som tilldelats medel får kontinuerlig återkoppling kring arbetet, hur det kan förstärkas eller utvecklas. Brå arbetar även med att på olika sätt sprida de resultat och slutrapporter som inkommer i utvärderingarna under året, för att nå brottsförebyggande aktörer och därigenom bidra till att utveckla det brottsförebyggande arbetet generellt i landet. Under 2022 kommer vi att fortsätta att utveckla spridningen av de kunskaper som görs i utvärderingarna för att de ska nå fler.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen samt nationella, regionala och lokala brottsförebyggande aktörer.
  • Startår: Årligen
  • Redovisningsår: Årligen