Rättsväsendets digitalisering

Brå samverkar sedan flera år med övriga myndigheter inom rättsväsendet för att digitalisera och utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna i rättskedjan.

Sedan 2019 leds och samordnas arbetet av Rådet för Rättsväsendets digitalisering, där verkscheferna för elva myndigheter inom rättsväsendet ingår¹.

Inom samverkan har Brå som statistikansvarig myndighet uppgiften att se till att samarbetet ger möjlighet till fortsatt utveckling av kriminalstatistiken och annan statistik i den riktning som förväntas av regeringen och andra centrala målgrupper. Under 2022 fortsätter vi arbetet med att utveckla rättsväsendets digitalisering enligt den gemensamma plan för gemensamma utvecklingsinsatser för 2022 som myndigheterna redovisade till regeringen den 1 oktober 2021 (dnr 0303/21). Vidare kommer vi under året även att medverka i planeringen av det fortsatta digitaliseringsarbetet i enlighet med den strategiska plan som Rådet för Rättsväsendets digitalisering ska redovisa till regeringen i februari 2022, samt annat myndighetsgemensamt arbete som planeras inom samverkan för digitaliseringen. Det arbetet finns beskrivet i verksamhetsplanen för Kansliet för Rättsväsendets digitalisering.

². Förordningen (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Samarbetspartners: Rättsväsendets myndigheter
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande