Nationell nätverksstruktur för det brottsförebyggande arbetet

Brå har i uppdrag att stödja och utveckla en nationell nätverksstruktur, som i första hand ska bidra till ökad samverkan mellan myndigheter och vara ett forum för att gemensamt omhänderta nya brottsfenomen som kräver koordinerade insatser.

Nätverksstrukturen ska därmed bidra till såväl erfarenhets- och kunskapsutbyte som samordning, samt ha förmåga att identifiera problemområden och bidra med lösningar. Utöver nationella myndigheter kan även andra relevanta aktörer, som civilsamhälle och näringsliv, engageras utifrån behov. Arbetet med den nationella nätverksstrukturen är långsiktigt, skiftar i form över tid och knyts till olika insatser och ämnesområden. Arbetet är således alltid under utveckling. Under 2021 kommer vi fortsätta att strukturera arbetet och koppla det till Brås generella uppdrag att identifiera angelägna utvecklingsområden, den systematiska omvärldsbevakningen och den årliga rapporten om brottsförebyggande arbete.

Brå samordnar ett nationellt kärnnätverk i vilket representanter för Brå, Polismyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och länsstyrelserna ingår. Nätverket kommer under 2021 att fortsätta vidareutveckla samverkan i att identifiera angelägna samverkansområden, säkerställa riktning och driv i åtaganden samt skapa en samstämmighet och samordning i de nationella och regionala stöd som ges av de som ingår i nätverket.

Utöver kärnnätverket har Brå initierat flera operativa nätverk, kopplade till specifika frågor och områden. Det omfattar nätverk för att stödja arbetet med unga lagöverträdare, våldsförebyggande arbete, ekonomisk brottslighet och för att stödja lokalt näringsliv till att bidra i det brottsförebyggande arbetet.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Myndigheter som berörs av det nationella brottsförebyggande programmet, näringsliv och civilsamhälle.
  • Samarbetspartners: Polismyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), länsstyrelserna. myndigheter som berörs av det nationella brottsförebyggande programmet, näringsliv och civilsamhälle.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande