Metodik för att förebygga ekonomisk brottslighet

Under lång tid har behovet påtalats om att lägga större vid det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet. Det har dock saknats kunskap om hur detta ska gå till i praktiken.

Brå och Ekobrottsmyndigheten (EBM) har därför initierat ett samarbetsprojekt som syftar till att utveckla en metodik som bygger på att från EBM:s egna ärenden – domar, förundersökningar och underrättelsematerial kombinerat med intervjuer – analysera, identifiera och formulera brottsreducerande åtgärder. Projektet genomförs även i samarbete med relevanta myndigheter, som varit inbegripna i de undersökta ärendena.

Projektet bedrivs genom att olika brottsupplägg gås igenom utifrån en särskild metod och den brottsreducerande analysen sker i enlighet med vissa teorier. Ett underlag tas sedan fram som beskriver analysarbetet samt lämnar förslag på brottsreducerande åtgärder. Genom att flera personer genomför detta arbete med olika brottsupplägg, kommer metodiken successivt att utvecklas. Även en metodik för att prioritera brottsområden ingår som ett led i projektet. Projektet genomförs som ett metodstöd för den brottsförebyggande och polisoperativa verksamheten på EBM. Förutom faktiska åtgärder, ska projektet utmynna i dels en handbok för själva metodiken, dels en beskrivning över brottsligheten.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Ekobrottsmyndigheten, men i förlängningen även berörda delar av rättsväsendet samt myndigheter med tillsyns- och kontrollfunktioner.
  • Samarbetspartners: Ekobrottsmyndigheten
  • Startår: 2020
  • Redovisningsår: 2023