Skolundersökningen om brott (SUB)

Brå genomför regelbundet en nationell skolundersökning om brott (SUB). Undersökningen utgör ett viktigt kunskapsunderlag om brottslighet bland ungdomar i årskurs 9 i Sverige, och omfattar både deras egen brottsutövning och deras utsatthet för brott.

Datainsamlingen påbörjades under senhösten 2019 och avslutas i februari 2020. Därefter sker databearbetning, analys och rapport­skrivning, och under senhösten 2020 kommer resultaten att publiceras i en rapport.

  • Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).
  • Målgrupp: Rättsväsendets myndigheter, främst Polismyndigheten, samt socialtjänsten och andra som intresserar sig för ungdomsfrågor.
  • Startår: 2019.
  • Redovisningsår: 2020.