Fördjupad studie om hatbrott

I instruktionen för Brå anger regeringen att myndigheten årligen ska ta fram kunskap om hatbrott, och i myndighetens regleringsbrev för 2020 förtydligar regeringen detta uppdrag genom att ange att Brå under året ska genomföra en eller flera studier om hatbrott som ska fördjupa kunskapen om hatbrottslighetens omfattning och karaktär, utsatta individers och gruppers behov eller rättsväsendets hantering av hatbrott.

Studierna ska komplettera hatbrottsstatistiken, som från och med 2019 publiceras vartannat år.

Brå kommer att genomföra två fördjupningsstudier under året, där den ena studiens syfte är att studera handläggningsbeslut för brott som Brå har identifierat innehåller ett hatbrottsmotiv. Den andra fördjupningsstudiens syfte är att komplettera hatbrottsstatistiken med kunskap om självrapporterad utsatthet för hatbrott.

  • Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och andra aktörer inom området.
  • Startår: 2020.
  • Slutår: 2021.