Bedömningar av framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan

Sedan 2008 har Brå, på regeringens uppdrag, arbetat med årliga prognoser över in- och utflödet i rättsväsendets framtida verksamhetsvolymer, tillsammans med Polismyndigheten, Åklagar­myndig­heten, Domstolsverket och Kriminalvården.

Under hösten 2019 fick de fyra myndigheterna ett förändrat uppdrag av regeringen att, med stöd av Brå, redovisa bedömningar av framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan, och att då också bedöma inverkan från externa och interna faktorer och konsekvenser för myndigheternas resursbehov. Brås roll är främst att stödja de övriga myndigheterna i det utvecklande arbetet. Myndigheterna ska gemensamt redovisa sina bedömningar i samband med redovisningarna av budgetunderlagen våren 2020, med avsikten att bedömningarna därefter ska redovisas årligen.

  • Initiativ: Regeringen.
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.
    Samarbetspartner: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.
  • Startår: 2019.
  • Redovisningsår: 2020.