Rättsväsendets leveranser till SOR (Räls), etapp XIII

Räls är Brås införandeprojekt med syftet att genomföra de integrationsändringar som följer av arbetet inom rättsväsendets informationsförsörjning (RIF).

Projektets primära mål är att säkerställa att Brå kan fortsätta publicera den officiella registerbaserade kriminal­statistiken utan förhinder och minimera de eventuella negativa konsekvenser som kan uppstå i samband med omfattande systemomläggningar hos de myndigheter som levererar uppgifter till statistiken. Exempel på sådana negativa konsekvenser är produktionsstopp, bristande kontinuitet i tidsserier eller svårigheter att hantera historiska data. Projektet har även som målsättning att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad produktionsprocess, samt stödja utvecklingen av ny eller befintlig statistik.

Arbetets innehåll och inriktning bestäms utifrån den plan för gemensamma utvecklingsinsatser för en effektivare rättskedja som myndigheterna inom RIF tar fram årligen (Ju2019/03164/KRIM). Under 2020 kommer Brå att påbörja en anpassning av det interna statistiksystemet, i syfte att kunna ta emot och hantera uppgifter om brottmålsavgöranden direkt från domstolarna (tingsrätt och hovrätt) från och med 2022. I detta arbete ligger också att ta fram en lösning för att kunna hantera uppgifter som inte rapporteras digitalt från domstolarna, exempelvis uppgifter om extraordinära avgöranden. Därutöver omfattar projektet annan nödvändig systemanpassning som följer av RIF-relaterade systemomläggningar inom Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Tullverket under 2020. Det handlar bland annat om anpassningar för att ta emot och hantera uppgifter om juridisk information (JIF) från Polismyndigheten.

  • Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Samarbetspartners: Rättsväsendets myndigheter.
  • Startår: 2020.
  • Redovisningsår: 2020/2022.