Prioriterat kvalitetsarbete inom den registerbaserade officiella kriminalstatistiken

Utöver den löpande produktionen ansvarar Brå för att kontinuerligt utveckla kvaliteten i den officiella kriminalstatistiken och det underliggande produktionssystemet.

År 2019 fortsätter myndigheten sitt långsiktiga arbete med att 14 kvalitetssäkra och målgruppsanpassa statistiken, i syfte att öka dess användbarhet. Arbetet tar sin utgångspunkt i de lagar, förordningar och riktlinjer som reglerar produktionen av officiell statistik samt de förbättringsområden som identifierats för Brås statistikverksamhet.

Till de prioriterade områdena för året hör bland annat nödvändig anpassning av produktionsprocessen, för att möta de stärkta kraven på att deklarera och utvärdera kvaliteten i statistiken, enligt 13 § och 13 a § i förordningen (200:100) om den officiella statistiken. Därutöver fortsätter det arbete som startade 2018 med att dels se över referensperioden i den slutliga statistiken över anmälda brott, dels undersöka förutsättningarna för att redovisa dödligt våld i nära relationer i den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld.

  • Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Startår: Löpande.
  • Redovisningsår: Löpande.