Löpande produktion och förvaltning av den registerbaserade officiella kriminalstatistiken

Brå ansvarar för att löpande producera och förvalta Sveriges officiella kriminalstatistik och det tillhörande systemet för rättsstatistik (SOR).

Den registerbaserade officiella kriminalstatistiken består 2020 av åtta slutliga statistikprodukter som årligen publiceras på myndighetens webbplats i form av tabeller och sammanfattande rapporter. På webbplatsen publicerar Brå även preliminära uppgifter om anmälda och handlagda brott för innevarande år, liksom preliminära uppgifter över återfall i brott med kortare periodisering.

I arbetet med kriminalstatistiken ingår även en löpande förvaltning av statistikprodukterna och statistiksystemet. Under 2020 prioriteras förvaltningsåtgärder som är nödvändiga för att kunna fortsätta den löpande produktionen, exempelvis åtgärder som följer av systemomläggningar inom rättsväsendet eller pågående plattformsbyte inom systemet för officiell rättsstatistik (SOR).

  • Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Startår: Löpande.
  • Redovisningsår: Löpande.