Vidareutveckla modell för uppföljning av
rättskedjans myndigheter

Brå har fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla den modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter som Brå tog fram och presenterade i rapporten En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter (Brå-rapport 2018:8).

Det nya regeringsuppdraget har till syfte att fördjupa två delar av modellen, dels de strategiska målområdena, dels de resultatmått som presenterades. Uppdraget är ett led i att utveckla en mer heltäckande, sammanhållen och ändamålsenlig uppföljning av rättskedjans verksamheter.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges domstolar genom Domstolsverket samt Kriminalvården
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2022