Arbetskraftsexploatering med fokus på städbranschen

Projektet ska undersöka hur kriminella upplägg för arbetskrafts­exploatering ser ut, det vill säga utnyttjande av arbetskraft genom exempelvis låga löner, orimliga arbetstider eller arbetsmiljö.

Brottsförebyggande rådet studerar det övergripande området arbetslivskriminalitet och i synnerhet brott och regelöverträdelser kopplade till arbetskraftsexploatering i städbranschen. Studien innefattar även relaterade former av ekonomisk brottslighet och bedrägerier som bidrar till en osund konkurrens. Utgångspunkten för projektet är att undersöka hur kriminella upplägg ser ut där aktörer utnyttjar arbetstagare genom till exempel uteblivna eller oskäligt låga löner, utpressning eller osäkra villkor. Projektet ska bidra med analyser av regelverk som möjliggör exploateringen samt hur den kan förebyggas och motverkas. Projektet kommer främst att bygga på analyser av ärenden och statistik, intervjuer och enkätundersökningar. Resultaten planeras att presenteras i en rapport hösten 2022.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Fackförbund, branschorganisationer, rättsväsendet samt myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet (Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen och Skatteverket)
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2022