Utvärdering av satsningen på 10 000 fler polisanställda

På uppdrag av regeringen ska Brå utvärdera satsningen 10 000 fler polisanställda.

Polismyndigheten har fått anslagshöjningar som syftar till att öka antalet anställda med 10 000 under perioden 2016–2024. Brå ska följa upp hur resursförstärkningen har använts inom Polismyndigheten och vilka effekter på verksamheten samt på brottsutvecklingen som denna har fått. Detta kommer att göras inom ramen för flera delprojekt. Det första delprojektet tar sikte på att kartlägga hur resursförstärkningen har använts hittills och om det finns några indikationer på att förstärkningen haft effekter på verksamhetsresultaten, samt att granska hur styrningen av resursökningen har gått till. Det andra delprojektet kommer att undersöka hur resursförstärkningen kommit den forensiska verksamheten till del, om det bidragit till resultatförbättringar inom den forensiska verksamheten samt vilka framgångsfaktorer och hinder som kan identifieras. I senare delprojekt kommer vi att analysera resursallokering och resultat för hanteringen av grov brottslighet kontra mängdbrott, samt följa upp kartläggningen av resursförstärkningen i delprojekt ett. Framtida delprojekt inkluderar också beskrivning och analys av verksamhetens resultat kopplat till resursförstärkningen under hela perioden, men även kopplat till befolkningsutvecklingen, brottsutvecklingen och andra faktorer som kan påverka resultaten. Projekten kommer främst att bygga på analyser av verksamhetsstatistik, intervjuer och enkätundersökningar.

Delprojekt 1 och 2 kommer att redovisas 2023, ytterligare delprojekt redovisas under 2024 och till sist kommer slututvärderingen 2026.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, rättsväsendets myndigheter samt kommunerna.
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2023