Uppföljningen av tillämpningen av sexköpsbrottslagstiftningen

Den svenska sexköpslagstiftningen infördes för drygt 20 år sedan. Då var Sverige det första landet i världen som gjorde det olagligt att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem.

Brottet rubriceras som köp av sexuell tjänst och kriminaliserar den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse (6 kap. 11 § brottsbalken). Brottet att förmå ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, rubriceras sedan den 1 januari 2020 som utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling (6 kap. 9 § brottsbalken).

På uppdrag av regeringen ska Brå följa upp och analysera tillämpningen av dessa lagar. Inom ramen för uppdraget ska vi belysa flera aspekter av rättsväsendets hantering av brotten från anmälan till dom samt samverkan mellan rättsväsende och socialtjänst. Brå ska utöver detta undersöka dels i vilken mån personer döms för våldtäkt eller oaktsam våldtäkt vid sexköp och vad som utmärker dessa ärenden, dels om ärendena har koppling till människohandel, människoexploatering och koppleriverksamhet eller så kallad sugardejting.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, domstolar, Jämställdhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, kommunernas socialtjänst, Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt aktörer i civilsamhället.
  • Startår: 2020
  • Redovisningsår: 2022