Rättsväsendets digitalisering

Brå samverkar sedan flera år med övriga myndigheter i rättsväsendet för att digitalisera och utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna. Sedan 2020 leds och samordnas arbetet av Rådet för rättsväsendets digitalisering, där verkscheferna för elva myndigheter inom rättsväsendet ingår.

Myndigheterna som ingår är Brå, Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten.¹

Brå är statistikansvarig myndighet och har en central roll med att realisera arbetets kunskapsdimension. En viktig uppgift är därmed att säkerställa att samarbetet medger goda möjligheter till fortsatt utveckling av kriminalstatistiken i den riktning som regeringen och andra centrala målgrupper förväntar sig. Under 2021 kommer vi att fortsätta arbetet med att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan för gemensamma utvecklingsinsatser 2021 som myndigheterna redovisade till regeringen den 1 oktober 2020 (Ju2020/03455/KRIM). Vidare ska vi under året även medverka i arbetet med att ta fram en gemensam strategisk plan för utvecklingen från och med 2023 och framåt. Planen ska omfatta de övergripande utvecklingsinsatser som Rådet för rättsväsendets digitalisering prioriterar i syfte att bidra till en effektiv och rättssäker ärendehantering, förbättrade möjligheter till analys och uppföljning samt bättre service till enskilda.

¹) Förordningen (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Samarbetspartners: Rättsväsendets myndigheter.
  • Startår: 2020
  • Redovisningsår: 2022