Publicering och vidareutveckling av ny statistik över brott och brottsmisstankar i brottmålsprocessen

Funktionen för utveckling av rättsstatistiken (Fur) vid Brå bedriver sedan flera år utveckling för att tillvarata den potential som rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) innebär för den registerbaserade kriminalstatistikens utformning och innehåll.

För att tillvarata den potential som digitaliseringen av rättsväsendet innebär för den registerbaserade statistikens utformning och innehåll, bedriver Brå ett långsiktigt arbete med målsättningen att ta fram nya löpande statistikprodukter som ska kunna användas för uppföljning av rättsväsendets verksamheter. Arbetet bedrivs vid funktionen för utveckling av rättsstatistik (Fur) som under året planerar att publicera resultat för tre nyutvecklade statistikprodukter: Handläggningsresultat i brottmålsprocessen 2021, Genomströmningstider i brottmålsprocessen 2020 samt Målsägare vid brottsanmälan för vissa brott riktade mot person 2021. Samtliga dessa produkter kommer att vidareutvecklas i takt med utvecklingen inom rättsväsendets digitalisering och utgör av den anledningen ännu inte officiell statistik. Under hösten 2022 planerar Fur att påbörja flera förstudier för att analysera möjlig vidareutveckling av de nya produkterna, bland annat mot bakgrund av de nya datautbytena från Tullverket och Domstolsverket.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2023