Strategisk utveckling av det brottsförebyggande arbetet

Den brottsförebyggande verksamheten vid Brå förstärktes när regeringen 2017 presenterade ett nytt nationellt brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott. I samband med det nya programmet gav regeringen Brå i uppdrag att utveckla det nationella stödet till och samordningen av brottsförebyggande arbete.

Mycket av det arbete som bedrivs, och som beskrivs nedan, utgår från detta program och uppdrag. Brås arbete med att stödja och utveckla brottsförebyggande arbete hämtar sina prioriteringar ur en utvecklad systematisk omvärldsbevakning och identifiering av angelägna utvecklingsområden.

Brå tar årligen fram en rapport om hur det brottsförebyggande arbetet har bedrivits och utvecklats samt pekar på utvecklingsbehov. Beskrivningen ska avse såväl myndighetens eget arbete som det brottsförebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå. Rapporten baseras bland annat på enkätundersökningar, forsknings- och utvecklingsprojekt på Brå, arbete med länsstyrelser och samverkan med andra myndigheter. Baserat på identifierade behov i den årliga rapporten kan Brå sedan rikta kunskapsstöd till berörda aktörer, bland annat till brottsförebyggande arbete i mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner, vilket är ett av regeringens återrapporteringskrav för 2020.

För att vidare bidra till den strategiska utvecklingen av det lokala brottsförebyggande arbetet fördelar Brå årligen ekonomiskt stöd till uppföljning och utvärderingar av lokalt brottsförebyggande arbete som utgår från en tydlig problembild. Sedan 2019 finns två beloppsgränser, där kravet för det högre beloppet är att utvärderingen utförs av en akademisk institution, för att koppla samman forskning och praktik i ett tätare samarbete. Till det ekonomiska stödet knyts ett tätt metodstöd, där de aktörer som tilldelats medel får kontinuerlig återkoppling kring arbetet, hur det kan förstärkas eller utvecklas. Brå arbetar även med att sprida de resultat och slutrapporter som inkommer under året på olika sätt, för att nå brottsförebyggande aktörer och därigenom bidra till att utveckla det brottsförebyggande arbetet generellt i landet.

  • Målgrupper: Regeringen samt nationella, regionala och lokala brottsförebyggande aktörer.