Stöd till det regionala brottsförebyggande arbetet

Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att inrätta regionala samordnare i syfte att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat och effektivt brottsförebyggande arbete på regional och lokal nivå.

Enligt regeringsuppdraget ska Brå bistå länsstyrelserna i detta arbete. Det huvudsakliga stödet ges genom återkommande nätverksträffar under året. Därutöver har Polismyndigheten tillsatt brottsförebyggande samordnare i varje polisregion. Brå fortsätter och vidareutvecklar under 2020 sin samplanering med länsstyrelserna och polisregionerna.

  • Målgrupper: Länsstyrelserna, kommunerna och lokalpolisområdena.
  • Samarbetspartner: Polismyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt de myndigheter som ingår i de operativa nätverken.