Stöd till brottsförebyggande arbete på lokal nivå

Boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är Brås mest använda och sålda produkt, och används aktivt i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Under 2019 har en migrering av boken till en digital plattform inletts. Under 2020 färdigställs migreringen, och arbetet fortsätter med att vidareutveckla den digitala plattformen med exempel och fördjupningar, såsom en fördjupning om arbetet med att göra lokal lägesbild (kartläggning), liksom olika exempel på hur lokalt arbete kan organiseras.

Brå stödjer sedan 2018 genomförandet av pilotprojektet Sluta skjut! i Malmö. Arbetet bygger på samverkansmetoden group violence intervention, som är framtagen vid John Jay College i New York och syftar till att minska dödligt gängrelaterat våld. Under 2020 ska Brå bidra till att arbetet utvärderas och att erfarenheter från projektet i Malmö sprids och tillvaratas på nationell nivå. I detta ingår att översätta metodhandboken till svenska och anpassa den till svenska förhållanden, samt att börja planera en organisation för spridning av metoden till andra kommuner och polisområden.

  • Målgrupper: Lokala, regionala och nationella brottsförebyggande aktörer.
  • Samarbetspartner: Länsstyrelserna, relevanta lokala brottsförebyggande aktörer och John Jay College.