Nationell nätverksstruktur

Brå har i uppdrag att stödja och utveckla en nationell nätverksstruktur, som i första hand ska bidra till samverkan mellan myndigheter, främja erfarenhets- och kunskapsutbyte och vara ett forum för att gemensamt omhänderta nya brottsfenomen som kräver koordinerade insatser.

Arbetet med en nationell nätverksstruktur kommer att skifta i form över tid och kunna knytas till olika insatser och ämnesområden. Arbetet kommer således alltid att vara under utveckling.

Brå har inrättat ett nationellt kärnnätverk med representanter för Brå, Polismyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och länsstyrelserna. Nätverket kommer under 2020 bland annat att vidareutveckla samverkan i det nationella och regionala stöd som ges av de som ingår i nätverket. Utöver kärnnätverket har Brå initierat och tagit en roll i en rad operativa nätverk, kopplade till specifika frågor och områden, såsom situationell prevention, unga lagöverträdare, ekonomisk brottslighet med mera, och för att stödja lokalt näringsliv till att bidra i det brottsförebyggande arbetet. Brå medverkar även i andras nätverk, till exempel i den nationella samordningen inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) samt i uppföljning av ANDT-strategin, som Folkhälsomyndigheten samordnar.

Målet med den nationella nätverksstrukturen är bland annat att nå ut på ett gemensamt och samordnat sätt med handledning och vägledning till de lokala aktörerna. Under 2020 kommer Brå att samordna ett antal myndigheter för att erbjuda ett nationellt stöd till de lokala aktörerna vid återkommande regionala brottsförebyggande konferenser och sammankomster. Dessa stödinsatser sker med hjälp av länsstyrelsernas brottsförebyggande samordnare, och vilka ämnen som är aktuella styrs av lokala behov och önskningar.

  • Målgrupper: Myndigheter som berörs av det nationella brottsförebyggande programmet, näringsliv och civilsamhälle.
  • Samarbetspartner: Polismyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), länsstyrelserna, Folkhälsomyndigheten, myndigheter som berörs av det nationella brottsförebyggande programmet, näringsliv och civilsamhälle med flera.