Samordning

Det är flera aktörer som har ett ansvar och en roll i att förebygga och motverka våldsbejakande extremism, på både nationell, regional och lokal nivå. CVE har i uppgift att bidra till och stärka samordning och utveckling av det förebyggande arbetet med olika samhällsaktörer på alla nivåer i samhället, inom ramen för deras respektive roller.

Arbetet syftar till att utveckla det förebyggande arbetet på nationell nivå och ge aktörer på den lokala nivån bättre förutsättningar att lyckas i sitt förebyggande arbete.

För att stärka samverkan tar myndigheten fram samverkansmodeller och koordinerar olika nätverk för myndigheter och aktörer som behöver utbyta information och erfarenheter. Ett etablerat nätverk består av nationella myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), där CVE under 2020 kommer att fortsätta att utveckla samverkan och genomföra nätverksmöten. Andra befintliga nätverk är ett storstadsnätverk och ett socialtjänstnätverk, där CVE ordnar årliga träffar under året. CVE kommer fortsatt att arbeta för att identifiera behov av nätverk där relevanta myndigheter, och eventuellt lokala aktörer, samlas för att stärka och utveckla det förebyggande arbetet inom specifika frågeområden.

  • Målgrupper: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och civilsamhällesaktörer.
  • Samarbetspartner: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och civilsamhällesaktörer.