Kunskapsspridning

En uppgift för CVE är att bidra till att sprida information och kunskap, och öka förståelsen för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Detta gör CVE genom att behovsanpassa den insamlade kunskapen och omsätta den i olika former av kunskapsmaterial och utbildningsinsatser. Syftet är att höja kompetensnivån, hos framför allt lokala aktörer, om hur man kan bedriva det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

För att nå yrkesverksamma i alla kommuner och regioner håller CVE även i ett antal olika utbildningar, genomför en föreläsnings- och seminarieserie samt anordnar en årlig konferens för yrkesverksamma, Samling mot våldsbejakande extremism. Centret kommer under året även att fortsätta arbetet med att utveckla kommunikationskanaler för att sprida insamlad kunskap, bland annat via poddar, kortare filmer och en webbaserad kunskapsplattform samt delta på arenor som Almedalsveckan och Folk och försvar.

  • Målgrupper: Myndigheter, kommuner, civilsamhällesaktörer, trossamfund med flera.
  • Samarbetspartner: Myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), yrkesverksamma på lokal nivå (kommuner, civilsamhälle, trossamfund med flera) samt forskarsamhället.