Kunskapsinhämtning

CVE ska samla in och sammanställa kunskap, utifrån befintlig forskning och beprövad erfarenhet, om arbete mot våldsbejakande extremism.

Syftet är att tillhandahålla kvalitetssäkrad kunskap om våldsbejakande extremism, för att stärka det förebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå. Den insamlade forskningen och kunskapen sammanställs och sprids i olika format.

För att löpande kunna följa kunskapsutvecklingen är en systematisk omvärldsbevakning en viktig utgångspunkt. Våldsbejakande extremism är en nationell fråga med starka internationella kopplingar. Därför behöver myndigheten kunskap om den internationella utvecklingen av våldsbejakande extremism, liksom om andra länders förebyggande arbete. CVE kommer under 2020 att arbeta för att utveckla och stärka samarbete med andra länder, såväl inom som utanför EU.

  • Målgrupper: Myndigheter, kommuner, civilsamhällesaktörer, trossamfund med flera.
  • Samarbetspartner: Myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), kommuner, relevanta civilsamhällesaktörer.