Behovsanpassat stöd

Genom CVE ska Brå ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer för att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Syftet är att stärka arbetet på lokal nivå, med fokus på yrkesverksamma som möter våldsbejakande extremism i sin verksamhet. Detta gör CVE bland annat genom att driva en stödfunktion dit yrkesverksamma dagligen kan vända sig om de behöver stöd i sitt arbete. Vidare bedriver CVE även en uppsökande verksamhet för att ge behovsanpassat stöd på plats i kommuner som har utmaningar rörande våldsbejakande extremism. Myndigheten upprätthåller även ett flertal nätverk för att bidra till erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning samt kommer utveckla nya nätverk vid behov.

När det gäller stöd till anhöriga eller personer som vill lämna våldsbejakande extremism kommer Rädda Barnen under året att starta upp en nationell orostelefon. Detta görs genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap mellan CVE och Rädda Barnen, där det är CVE som finansierar och Rädda Barnen som driver verksamheten.

Från den 1 januari 2020 har Brå, genom CVE:s placering vid myndigheten, ansvar för att fördela ekonomiskt statsbidrag för att stödja projekt eller verksamheter vars syfte är att motverka eller förebygga våldsbejakande extremism. Bidraget får lämnas till ideella föreningar och stiftelser som uppfyller kraven enligt förordningen (2019:1282) om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

  • Målgrupper: Lokala samordnare och beslutsfattare på kommunal nivå, yrkesverksamma på lokal nivå samt civilsamhällesaktörer.
  • Samarbetspartner: Lokala samordnare och beslutsfattare på kommunal nivå, yrkesverksamma på lokal nivå samt civilsamhällesaktörer.