Utvärdering av Kriminalvårdens försöksverksamhet med inslussningsprogram

Att minska risken för klienters återfall i brott är en av Kriminalvårdens främsta uppgifter. Under perioden 1 januari 2019 till och med 30 juni 2020 bedriver Kriminalvården en försöksverksamhet som syftar till att minska återfall i brott i Västra Hisingen i Göteborg, Norrköping och Umeå.

Försöks­verksamheten är ett regeringsuppdrag, och går ut på att stärka den lokala samverkan kring insatser på individnivå för villkorligt frigivna klienter. Verksamheten ska omfatta ett samordnat stöd mellan Kriminalvården och lokala samhällsaktörer på klientens hemort, en så kallad inslussningsgrupp. Brå ska utvärdera Kriminalvårdens försöksverksamhet och bland annat redovisa hur och i vilken omfattning försöksverksamheten har bedrivits, om och i sådana fall på vilka sätt förutsättningarna för samverkan på individnivå har förändrats, samt vilka skillnader i förhållande till ordinarie strukturer som bedöms utgöra nyckelfaktorer i detta sammanhang. Brå ska även redovisa förutsättningarna att fortsätta bedriva verksamheten nationellt. Utvärderingen ska genomföras med hjälp av bland annat intervjuer, enkäter och dokumentation av projektet.

  • Initiativtagare: Regeringen.
  • Målgrupp: Regeringen, Kriminalvården, socialtjänsten, Kronofogden, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, Polismyndigheten, Försäkringskassan samt civilorganisationer.
  • Startår: 2019.
  • Redovisningsår: 2020.