Utvärdering av Sexualbrottsgruppen, polisen Stockholm Nord

Sedan september 2019 bedriver polisen i Stockholm Nord ett utvecklingsprojekt vad gäller utredningar av sexualbrottsärenden, med ett särskilt fokus på våldtäkter.

Som ett led i arbetet har polisen i Stockholm Nord inrättat en särskild utredningsenhet, Sexualbrottsgruppen, som enbart arbetar med våldtäktsärenden (våldtäkt samt försök till våldtäkt). Brå ska genomföra en utvärdering av arbetet vid Sexualbrottsgruppen i Stockholm Nord. Målet med utvärderingen är att undersöka om det förändrade arbetssättet avseende våldtäktsärenden har lett till de uppställda målen om ökad andel ärenden som redovisas till åklagare, kortare handläggningstider samt ökad kvalitet genom hela ärendeprocessen. Utvärderingen ska genomföras med hjälp av bland annat statistik och intervjuer.

  • Initiativtagare: Polismyndigheten och Brå.
  • Målgrupp: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och regeringen.
  • Startår: 2019.