Förläggning av arbetstid inom Polismyndigheten

Frågan om arbetstidens förläggning har varit en knäckfråga för polisen under lång tid. En rad rapporter, både interna och externa, har pekat på att arbetstiden i Polismyndigheten inte är tillräckligt anpassad till verksamhetens behov.

I januari 2018 enades Polismyndigheten och Polis­förbundet om att pröva en ny modell för schemaläggning inom ingripandeverksamheten, i syfte att bättre anpassa arbetstiden till verksamhetens behov. Den nya modellen prövas i åtta lokalpolis-områden, sedan hösten 2018. Brå ska genomföra en utvärdering av försöksverksamheten. Syftet är att undersöka om den nya modellen för schemaläggning leder till att arbetstiden blir bättre anpassad till verksamhetens behov och leder till förbättrade verksamhetsresultat, samtidigt som arbetsmiljön är god. Utvärderingen genomförs med hjälp av bland annat statistik, intervjuer och dokumentation av projektet.

  • Initiativtagare: Polismyndigheten och Brå.
  • Målgrupp: Polismyndigheten, regeringen och allmänheten.
  • Startår: 2018.
  • Redovisningsår: 2020.