Utvärdering av försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål

Regeringen har gett i uppdrag till ett flertal myndigheter inom rättsväsendet att förbereda och genomföra en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål.

Syftet med uppdraget är att begångna brott ska kunna lagföras snabbt och effektivt, utan att rättssäkerhet eller kvalitet får stå tillbaka. Brå har fått i uppdrag att följa och utvärdera delar av försöksverksamheten. I reglerings­brevet för 2019 fick Brå i tillägg att även följa och utvärdera den utvidgade försöksverksamheten av snabbförfarande i brottmål gällande unga lagöverträdare över 18 år. I Brås uppdrag ingår bland annat att belysa hur myndigheternas arbete har bedrivits samt hur handläggningstider, lagföring och myndigheternas övriga verksamhet har utvecklats. Syftet med utvärderingen är att utgöra underlag för regeringens överväganden om hur en fortsatt ordning för snabbare lagföring bör vara utformad. Utvärderingen genomförs med hjälp av statistik, intervjuer, observationer och dokumentation av projektet.

  • Initiativtagare: Regeringen.
  • Målgrupper: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket och tingsrätterna.
  • Samarbetspartner: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket samt Attunda respektive Solna tingsrätt.
  • Startår: 2018.
  • Slutår: 2020, med en delredovisning 2019.