Sammanställning över polisforskningen i Sverige

På regeringens uppdrag publicerade Brå i oktober 2018 en sammanställning över polisforskning som publicerats i Sverige under perioden 2010–2017.

Sammanställningen var ett första steg i att på ett mer strukturerat sätt fånga in den forskning som bedrivs om svensk polis och polisverksamhet. Brå har även i uppdrag att kontinuerligt uppdatera sammanställningen med tillkommande polisforskning. I mars 2019 upprättades en överenskommelse mellan Brå och Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst, i syfte att uppdatera och tillgängligöra Brås sammanställning elektroniskt via den sökbara databasen Justitia. Arbetet med att tillgängliggöra sammanställningen elektroniskt beräknas vara klart i början av 2020.

  • Initiativtagare: Regeringen.
  • Målgrupp:Regeringen, Polismyndigheten, polisutbildningarna och forskare.
  • Startår: 2018.
  • Redovisningsår: Löpande.