Ordningsstörningar och brott på bibliotek och simhallar

Regeringen har gett i uppdrag till Brå att kartlägga ordningsstörningar och brott som sker på bibliotek och simhallar.

Regeringen gav i januari 2018 en utredare i uppdrag att utreda straffrättsliga åtgärder mot organiserad tillgreppsbrottslighet. I uppdraget ingick bland annat att undersöka om det finns förutsättningar att stänga ute personer vid straffansvar från butiker, simhallar och liknande offentliga platser samt att lämna förslag på hur regleringen av ett sådant tillträdesförbud kan utformas. Uppdraget resulterade i promemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1). För att komplettera bilden som ges i skrivelsen har regeringen gett Brå i uppdrag att kartlägga ordningsstörningar och brott som sker på bibliotek och simhallar. Enligt uppdraget ska Brå redogöra för förekomsten av ordningsstörningar och brott, samt beskriva incidenternas karaktär. I detta ingår att beskriva vem incidenterna riktas mot samt åldern på de som ligger bakom dessa.

Kartläggningen görs med hjälp av strukturerade telefonintervjuer med företrädare för simhallar och bibliotek i utvalda kommuner och kompletteras med underlag från incidentrapportering i minst en kommun.

  • Initiativ: Regeringen.
  • Målgrupp:Regeringen, de kommunala och privata verksamheterna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), relevanta fackföreningar, relevanta föreningar inom områdena kultur och fritid samt andra med intresse för frågan.
  • Startår: 2020.
  • Redovisningsår: 2020.