Islamofobiska hatbrott

Under senare år har en ökad rapportering av islamofobisk hatpropaganda och islamofobiska hatbrott skett i Sverige och runt om i Europa.

Utsatthet för islamofobiska handlingar tar sig bland annat uttryck i hot, ofredande och hets mot folkgrupp, och under de senaste tjugo åren har skadegörelse och andra hatbrott riktade mot moskéer varit återkommande företeelser runt om i Sverige. Mot denna bakgrund har Brå fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad studie av den islamofobiska hatbrottslighetens karaktär. Med utgångspunkt i polisanmälningar med identifierat hatbrottsmotiv och intervjuer med brottsutsatta ska Brå bland annat belysa i vilka kontexter som islamofobiska hatbrott begås i Sverige och vilka typer av brottsliga handlingar det rör sig om. Studien ska även beskriva hur den här typen av brottslighet upplevs av de utsatta, samt vilka brottslighetens konsekvenser är för dem, och föreslå sätt att stärka det brottsförebyggande arbetet. I uppdraget ska Brå också inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta organisationer inom både det civila samhället och berörda myndigheter.

  • Initiativ: Regeringen.
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.
  • Startår: 2019.
  • Redovisningsår: 2021.