Finansiering av terrorism

På initiativ från Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Samordningsfunktionen), ska Brå undersöka finansiering av terrorism.

Utgångspunkten för studien är det faktum att det enbart finns enstaka domar gällande lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall (2002:44). Därifrån ska vi stegvis söka tänkbara förklaringar bakåt i rättsväsendets olika faser från dom till upptäckt/identifiering av misstänkt terrorfinansiering. Troligen resulterar vissa misstankar i brottsutredningar av andra typer av brott eller administrativa beslut som indrag, återkrav av bidrag eller skattebeslut. Det övergripande syftet med projektet är att skapa en empiriskt grundad kunskapsbas som kan ligga till grund för att utveckla arbetet mot terrorfinansiering i Sverige. Analysen kommer att baseras primärt på genomgångar av ärenden och intervjuer.

  • Initiativ: Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Startår: 2020
  • Redovisningsår: 2021
  • Målgrupp: Säkerhetspolisen och övriga myndigheter i Samordningsfunktionen som Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, samt utbetalande myndigheter, kommuner och verksamhetsutövare.