Informationsdelning i arbetet för att förebygga brott

Sekretesslagstiftningens begränsningar har återkommande lyfts fram som ett hinder för informationsdelning i lokalt brottsförebyggande arbete.

Hittills saknas en samlad bild av utmaningar och eventuella behov av förändring, i synnerhet gällande brottsförebyggande arbete kring unga under 21 år. Brå ska därför undersöka förutsättningarna att dela uppgifter mellan olika aktörer, och om dessa förutsättningar är tillräckliga för ett effektivt förebyggande arbete som samtidigt värnar den enskildes personliga integritet. Uppdraget har huvudfokus på informationsdelning i det lokala brottsförebyggande arbetet mellan polis och kommun, men även andra relevanta aktörer kommer att beröras. Uppdraget fokuserar främst på den bestämmelse i 10 kap. 18 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som i vissa fall möjliggör för socialtjänsten att lämna uppgifter till polisen om en enskild som inte fyllt 21 år, om det finns risk att personen kommer att utöva brottslig verksamhet. I projektet genomförs fallstudier i sju kommuner, genom intervjuer och fokusgrupper. Till detta kommer en nationell enkät till poliser och chefer inom socialtjänsten att skickas ut.

  • Initiativ: Regeringen.
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, Statens institutionsstyrelse, rättsväsendets myndigheter, kommuner samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
  • Startår: 2019.
  • Redovisningsår: 2020.