Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 51 träffar

 1. Vidareutveckla modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter

  Brå har fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla den modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter som Brå tog fram och presenterade i rapporten En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter (Brå-rapport 2018:8).

 2. Arbetskraftsexploatering med fokus på städbranschen

  Projektet ska undersöka hur kriminella upplägg för arbetskrafts­exploatering ser ut, det vill säga utnyttjande av arbetskraft genom exempelvis låga löner, orimliga arbetstider eller arbetsmiljö.

 3. Utvärdering av satsningen på 10 000 fler polisanställda

  På uppdrag av regeringen ska Brå utvärdera satsningen 10 000 fler polisanställda.

 4. Afrofobiska hatbrott

  Brå har tidigare fått i uppdrag av regeringen att genomföra fördjup­ningsstudier om antisemitiska och islamofobiska hatbrott. Regeringen har inför 2021 även gett Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie om afrofobiska hatbrott.

 5. Välfärdsbrott mot kommun och region

  Trots att kommuner och regioner betalar ut större belopp än staten till privata utförare (SOU 2020:35), finns det bristande kunskap om välfärdsbrott inom detta område.

 6. Ungdomsrån – omfattning, utveckling och karaktär

  Brå ska studera ungdomsrån för att öka kunskapen om brottens omfattning och karaktär. Syftet är att ta fram ett kunskapsunderlag som kan hjälpa beslutsfattare och lokala brotts­förebyggande aktörer att sätta in rätt åtgärder mot rätt personer och på rätt platser.

 7. Sammanställning av polisforskningen i Sverige

  På uppdrag av regeringen gör Brå årligen en sammanställning av publicerad polisforskning i Sverige, för att på ett strukturerat sätt fånga in den forskning som bedrivs om svensk polis och polisverksamhet.

 8. Uppföljningen av tillämpningen av sexköpsbrottslagstiftningen

  Den svenska sexköpslagstiftningen infördes för drygt 20 år sedan. Då var Sverige det första landet i världen som gjorde det olagligt att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem.

 9. Södertäljesatsningen

  Brå genomför en fallstudie av Södertäljesatsningen, en myndighetsgemensam insats mot organiserad brottslighet i Södertälje, i syfte att beskriva, analysera och följa upp genomförandet och resultatet av insatsen samt beskriva hur den uppkom.

 10. Metodik för att förebygga ekonomisk brottslighet

  Under lång tid har behovet påtalats om att lägga större vid det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet. Det har dock saknats kunskap om hur detta ska gå till i praktiken.

 11. Skrift om fasmodellen

  Fasmodellen utgör ett verktyg för att kunna planera och kommunicera långsiktiga insatser mot problem i socialt utsatta områden.

 12. Dataintrång

  På det viktiga, men i Sverige relativt outforskade, området it-brottslighet är dataintrång dels vanligt i sig, dels ofta ett förbrott inför inte minst bedrägerier av olika slag.

 13. Polisiära åtgärder som bidrar till uppklaringen av dödligt våld i den kriminella miljön

  Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Dödligt våld som sker i den kriminella miljön är det som i första hand står för ökningen.

 14. Enhetligt dömande

  En grundläggande princip i tillämpningen av svensk rätt är ekvivalensprincipen – att lika fall behandlas lika. Brå har vid flera tillfällen tidigare studerat graden av enhetlighet i tingsrätternas dömande i brottmål, och funnit att det finns skillnader i påföljdsbestämningen i tingsrätterna.

 15. Åtgärder mot våld i nära relation bland unga

  Brå har fått i regeringsuppdrag att studera vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i nära relationer bland unga. I studien ska vi övergripande sammanställa vad forskningen säger om orsaksmekanismerna bakom sådant våld.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.