Projekt och uppdrag

Din sökning *:* gav 51 träffar

 1. Vidareutveckla modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter

  Brå har fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla den modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter som Brå tog fram och presenterade i rapporten En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter (Brå-rapport 2018:8).

 2. Arbetskraftsexploatering med fokus på städbranschen

  Projektet ska undersöka hur kriminella upplägg för arbetskrafts­exploatering ser ut, det vill säga utnyttjande av arbetskraft genom exempelvis låga löner, orimliga arbetstider eller arbetsmiljö.

 3. Utvärdering av satsningen på 10 000 fler polisanställda

  På uppdrag av regeringen ska Brå utvärdera satsningen 10 000 fler polisanställda.

 4. Afrofobiska hatbrott

  Brå har tidigare fått i uppdrag av regeringen att genomföra fördjup­ningsstudier om antisemitiska och islamofobiska hatbrott. Regeringen har inför 2021 även gett Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie om afrofobiska hatbrott.

 5. Välfärdsbrott mot kommun och region

  Trots att kommuner och regioner betalar ut större belopp än staten till privata utförare (SOU 2020:35), finns det bristande kunskap om välfärdsbrott inom detta område.

 6. Sammanställning av polisforskningen i Sverige

  På uppdrag av regeringen gör Brå årligen en sammanställning av publicerad polisforskning i Sverige, för att på ett strukturerat sätt fånga in den forskning som bedrivs om svensk polis och polisverksamhet.

 7. Uppföljningen av tillämpningen av sexköpsbrottslagstiftningen

  Den svenska sexköpslagstiftningen infördes för drygt 20 år sedan. Då var Sverige det första landet i världen som gjorde det olagligt att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem.

 8. Södertäljesatsningen

  Brå genomför en fallstudie av Södertäljesatsningen, en myndighetsgemensam insats mot organiserad brottslighet i Södertälje, i syfte att beskriva, analysera och följa upp genomförandet och resultatet av insatsen samt beskriva hur den uppkom.

 9. Metodik för att förebygga ekonomisk brottslighet

  Under lång tid har behovet påtalats om att lägga större vid det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet. Det har dock saknats kunskap om hur detta ska gå till i praktiken.

 10. Skrift om fasmodellen

  Fasmodellen utgör ett verktyg för att kunna planera och kommunicera långsiktiga insatser mot problem i socialt utsatta områden.

 11. Dataintrång

  På det viktiga, men i Sverige relativt outforskade, området it-brottslighet är dataintrång dels vanligt i sig, dels ofta ett förbrott inför inte minst bedrägerier av olika slag.

 12. Polisiära åtgärder som bidrar till uppklaringen av dödligt våld i den kriminella miljön

  Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Dödligt våld som sker i den kriminella miljön är det som i första hand står för ökningen.

 13. The Stockholm Criminology Symposium

  Brå ansvarar för genomförandet av The Stockholm Criminolgy Symposium, som årligen har runt 500 deltagare och genomförs den 15–16 juni 2021.

 14. Strategisk utveckling av det brottsförebyggande arbetet

  Viktiga komponenter och utgångspunkter för Brås arbete med att stärka och utveckla brottsförebyggande arbete är systematisk omvärldsbevakning, identifiering av angelägna utvecklingsområden och metodutveckling.

 15. Nationell nätverksstruktur för det brottsförebyggande arbetet

  Brå har i uppdrag att stödja och utveckla en nationell nätverksstruktur, som i första hand ska bidra till ökad samverkan mellan myndigheter och vara ett forum för att gemensamt omhänderta nya brottsfenomen som kräver koordinerade insatser.

Filtrering

Du kan söka på avslutade projekt fr.o.m. 2021.